کتاب راهنمای Babel

این کتاب راهنما به دو بخش تقسیم شده است:

برای به روز رسانی آینده @thejameskyle را در توییتر دنبال کنید.

اگر شما در حال خواندن ترجمه غیر انگلیسی این کتاب هستید، ممکن هست با بخشی مواجه شوید که هنوز ترجمه نشده باشد. اگر شما قصد دارید در کار ترجمه همکاری داشته باشید، باید از Crowdin برای اینکار استفاده کنید. لطفا راهنمای همکاری را برای اطلاعات بیشتر مطالعه فرمائید. شما در حین ترجمه به تعدادی واژه انگلیسی که مفاهیم برنامه نویسی هستند، برخواهید خورد. اگر قصد ترجمه این واژه ها به زبان دیگری را داشتید، سعی کنید واژه های روان و سلیس را انتخاب کنید که خواننده به خوبی متوجه آنها شود. در بسیاری از موارد شما ترجمه تحت اللفظی از کلمه انگلیسی را در پرانتز () مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال: درخت نحو انتزاعی (ASTs).